اشتغال در توسن

"موفقیت نتیجه کمال، کار سخت، یادگیری از شکست، وفاداری، و پشتکار است."

"کالین پاول" 

خود را مناسب برای کدام شغل در توسن را می ببینید؟ شروع کنید 

 کارکنان توسن نه تنها تولید می کنند – بلکه آنها با ارایه راه حل های نوآورانه در زمینه فناوری های مالی و محصولات،
انقلاب و تغییر در صنعت خدمات مالی بوجود می آورند.
به توسن بپیوندید، و به ما در ایجاد یک جامعه و صنعت بهتر کمک نمایید