آرش بابایی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

روح‌اله لهرابیان

رئیس هیئت مدیره

سید روح‌اله فاطمی اردکانی

نائب رئیس هیئت مدیره

امید ترابی

عضو هیئت مدیره

ناصر حکیمی

عضو هیئت مدیره