سید روح‌اله فاطمی اردکانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سید محمد فاطمی اردکانی

رئیس هیئت مدیره

روح‌اله لهرابیان

نائب رئیس هیئت مدیره

امید ترابی

عضو هیئت مدیره

عبدالحمید منصوری

عضو هیئت مدیره