Business Intelligence

انبار داده

مديران ارشد بانکی براي تصميم‌گيري به اطلاعات موجز، مرتبط به عمليات فعلي بانک، روندها و تغييرها نياز دارند. انبار‏داده‌ با کمک دستيابي به داده‌ها، اطلاعات کليدي و عملياتي بانک را يکپارچه‌ میسازد. انبار‏داده‌، اطلاعات را به شکل هماهنگ و سازگار، قابل اتکاء، به هنگام و آماده براي استفاده، نگهداري مي‌نمايد و بدين ترتيب فرآيند تصميم‌گيري تسهيل می‌گردد. بدین ترتیب داده‌ها در انبار‏داده در محیطی مستقل از سیستم عملیاتی به گونه‌ای ساختار‌یافته برای گزارش‌گیری، داده‌کاوی و سایر کاربردهای تحلیلی در راستای تصمیم‌گیری، آماده می‌گردند.

در انبار داده همانند پایگاه داده موجودیت هایی وجود دارد ولی تفاوت اساسی بین این دو نوع موجودیت در این است که موجودیت های انبار داده دقیقا همان موجودیت هایی هستند که کاربران حوزه کسب و کار با آنها درگیر هستند.