Card and Payment

برداشت وجه بدون کارت خودپرداز

در حال حاضر همراه نداشتن کارت، مسدود يا ضبط شدن و يا به سرقت رفتن آن براي بسياري از مشتريان بانکها مشکلساز شده است؛ بخصوص در تعطيلات رسمي و یا ساعات غیرکاری که شعب بانک، خدمات خروج کارت مشتري از دستگاه يا رفع مسدودي آنها را ارائه نمينمايند. در اين زمان اگر مشتري به پول خود نياز داشته باشد هيچ راهکاري براي دسترسي به آن در اختيار ندارد. بعلاوه بعضی مواقع نياز فوري به انتقال پول نقد به اعضاي خانواده يا اشخاصي که حساب بانکي يا کارتي براي برداشت از خودپرداز ندارند ولي به خودپرداز بانک دسترسي دارند نيز احساس ميشود. از اين رو، ايده دريافت پول نقد بدون استفاده از کارت براي مشتريان بانک بوجود آمد.

شرکت توسن به منظور پاسخگویی به این نیاز مشتریان خدمات بانکی و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، راهکار برداشت وجه بدون کارت را از طریق ایجاد تغییرات موردنیاز در اینترنت بانک و نرمافزار خودپرداز (یاس) پیاده سازی نموده است.