Business Intelligence

مبارزه با پولشویی

زیان بالای ناشی از فعاليت پولشويان در بخش اقتصادي، بر کسی پوشيده نيست، هدف سیستم ضدپولشویی مشخص کردن افرادی از مشتریان بانک است که رفتار مشکوک به پولشویی دارند. این محصول براساس قانون مبارزه با پولشويي مصوب مجلس شوراياسلامي، آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي مصوب هيأت وزيران، دستورالعملهاي شوراي عالي پول و اعتبار، بخشنامههاي بانک مرکزي، راهنماييها و استانداردهاي موجود در منابع بين المللي از جمله دستورالعملهاي FATF، دستورالعمل هاي کميته بين المللي نظارت بانکي بال در زمينه مبارزه با پولشويي توسعه داده شده است. بخش ديگري از سامانه مبارزه با پولشويي، به انطباق با دستورالعملها و بخش نامه‏هاي بانک در زمينه پولشويي اختصاص دارد.