سامانه کارتابل الکترونیکی ( پوشه)

 

 

سامانه کارتابل الکترونیکی ( پوشه)

یکی از مفاهیم بانکداری که به شدت کانون توجه بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌های پیشرو به سرعت در حال آماده‌سازی و تجهیز خود برای بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن هستند، بانکداری شرکتی است.

یکی از ابزارهای مورد نیاز جهت حرکت به سوی چنین اهدافی، بهره‌گیری از سیستم کارتابل الکترونیکی برای پوشش دادن به نیازهای مشتریان حقوقی در حوزه بانکداری مجازی است. با ارائه چنین سیستمی، مشتریان حقوقی از مراجعه به شعبه بی نیاز گشته و روال‌های دستی در فرآیندهای شرکتی حذف خواهد شد.

با توسعه روال های سیستمی جایگزین، سرعت اجرای دستورها، مشاهده، رسیدگی، و پیگیری آنها بالا رفته و امکان ثبت تاریخچه دستورها و مراجعه به آنها در آینده فراهم خواهد شد. برای این منظور، سامانه پوشه جهت پوشش سرویس های بانکی در حوزه مدرن توسعه یافته است.

 

 

 

 

BANCO Market Coverage