18 تير 1399

مراسم افتتاحیه ساختمان متمرکز توسن و مرکز پایش سامانه های بانکی

مراسم افتتاحیه ساختمان متمرکز توسن و مرکز پایش سامانه های بانکی برگزار شد.

شانزدهم تیر ماه 1399، مراسم افتتاحیه ساختمان متمرکز توسن و مرکز پایش سامانه های بانکی توسن با حضور مدیرعامل محترم این شرکت جناب آقای سید روح اله فاطمی اردکانی  و با همراهی مدیران محترم عامل گروه توسن، توسط بنیانگذار محترم شرکت جناب آقای سید ولی اله فاطمی اردکانی توسعه سامانه های نرم افزاری نگین افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.