Professional Services

نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری

نگهداری و پشتیبانی شامل رفع باگ و بهینه سازی در قابلیتها و کارایی نرم افزارهای  می باشد.

نگهداری و پشتيباني سيستم نگین به شکلهای زیر می باشد:

  • رفع خطا يا اشکال (Bug) در نرم افزار توسن
  • بهینه سازی قابلیتها و کارایی  (Enhancement)نرم افزار توسن
  • اعمال دستورالعملهای جدید بانک مرکزی در نرم افزار توسن
  • اعمال درخواستهای بانک براي تغيير  (Change)در نرم افزار توسن
  • تولید محصولات جدید براساس نیاز بازار بانکی (New Product Development)

شرکت توسن کلیه خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزار را در قالب ارایه رفع مشکلات خرابی نرم افزار و ارسال نسخ ادواری منظم به بانکها ارایه می دهد.