باشگاه مشتریان

محيط پيرامون كسب و كار به طور مداوم در تغيير و تلاطم است. پيچيدگی و تغييرات مداوم محيط شركت‌ها را ملزم می‌سازد تا با سرعت و چابكی بيشتری تصميم بگيرند. راه‌ حل‌های هوش تجاری می‌توانند زير ساخت اطلاعاتی مناسبی برای تصميم‌گيری مديران ميانی و ارشد سازمان فراهم سازند. باشگاه مشتريان و كمپين‌های مشتريان، منجر به ايجاد ارتباطی بين بانک و مشتريان می‌شود كه در بلند مدت فرصت‌های زيادی را برای فروش محصولات و خدمات بانكی در اختيار بانک قرار خواهد داد. كاركرد اصلی اين سامانه تحليل و پايش عملكرد مشتری و محصول، مبتنی بر انبارداده می‌باشد. اين سامانه بر اساس الگوهای مشخص، اطلاعات پيشين محصول و مشتريان را گروه‌بندی می‌نمايد. سپس بر اساس الگوهای قابل تعريف در سيستم، امتيازدهی صورت می‌پذيرد. اين امتياز در سايت پرتال باشگاه مشتريان قابل نمايش می‌باشد. پس از اين مرحله به مشتريان باشگاه بر حسب امتياز كسب شده پيشنهاداتی اعم از تخفيف، تسهيلات و ساير بسته‌های تشويقی ارائه خواهد شد.

ویژگی‌ها
___________________________________________________________________________
افزايش درآمد كارمزدی
تقويت برند بانک
حفظ مشتريان
 فعالسازی مشتريان راكد
سرعت بالا در گزارش‌گيری
دسترسی به گزارشات در هر لحظه و هر مكان
توسعه و خلق محصولات و خدمات جديد از طريق شناسايی نياز مشتريان
صرفه‌جويی هزينه