حضور گروه توسن در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت