| دوره 2021 CS50 ایران با حضور توسن
تاریخ برگزاری : جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۱۶


از ساعت ۱۵ لغایت ۱۹
مشاهده فرصت های شغلی
آدرس: خـیــابـان آزادی، خیـابان حبیـب الله خیــابان قاسمی


جنب جهاد دانشگاهی شریف، فضای کار اشتراکی باکس
مشاهده خبر
تاریخ برگزاری : جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۹
آدرس: خـیــابـان آزادی، خیـابان حبیـب الله خیــابان قاسمی جنب جهاد دانشگاهی شریف، فضای کار اشتراکی باکس
دوره 2021 CS50 ایران با حضور توسن
عرضه اولیه توسن در بازار اول فرابورس انجام شد
مشاهده خبر

بزرگترین اکوسیستم خصوصی فناوری اطلاعات کشور

مشاهده محصولات توسن بیشتر بخوانید

صادر کننده برتر سال ۱۳۹۹

بخش فناوری

درباره توسن

راهکارها و محصولات برگزیده

ما چه می‌کنیم
27Millionایرانی بهره مند از محصولات و خدمات
45%از بانک‌های کشور از نرم‌افزار Core Banking توسن استفاده می‌کنند
22+سال تجربه پیشرو در صنعت بانکی و پرداخت

به خود می‌بالیم بر

آنچه ما را

از دیگران
متمایز می‌کند

فراتر از بانکداری الکترونیک

ما توسن را با هدفی متعالی آغاز کردیم

بهبود رفاه مردم کشورمان با تکیه و اعتماد به جوانان و متخصصان ایران عزیز. وقتی هدفی به قدر کافی معنادار و ارزشمند باشد اسباب و ملزوماتش حول تحقق آن فراهم می شود. در این راه خدا پشتیبانمان بود و با چش مانداز روشنی که داشتیم توانستیم بهترین خودمان در ارائه راهکارهای بانکی و پرداخت باشیم. شاید در پیش روی مشتریان نهایی خود نبوده ایم ولی همیشه بدون آنکه بخواهیم دیده شویم سعی کرده ایم میلیو نها نفر بتوانند خدمات مالی و بانکی را سریعترو راحتتر تجربه کنند. ما جزو شخصی تهای نامرئی داستان تعامات شما با سیستمهای بانکی و پرداخت بوده ایم.
توسن نامی است که با تلاش بیش از 2800 نفر جوانانی که همچون ستارگان یکان یکانشان برای ما منحصر به فرد و مهم است در طی 22 سال شکل گرفته است. توسن هم اکنون نشان تجاری خوش نام ملی در ارائه راهکارهای بانکی و پرداخت است و این حاصل همدلی و تاش هریک از همکارانمان است.

  • خط زمانی توسن
  • جوایز و افتخارات
  • چشم انداز و ماموریت
  • مسئولیت اجتماعی
توسن برای مشتریان چه دارد؟

توسن برای مشتریان

سبد محصولات ما  بسیار متنوع و متناسب با نیاز مشتریان ما است. شــاید در پیــش روی مشــتریان نهایــی خــود نبودهایــم ولــی همیشــه بــدون آنکــه بخواهیــم دیــده شــویم ســعی کردهایــم میلیونهــا نفــر بتواننــد خدمــات مالــی و بانکــی را ســریعتر و راحتتــر تجربــه کننــد. مــا جــزو شــخصیتهای نامرئــی داســتان تعامــات شمـــا بــا سیســتمهای بانکــی و پرداخــت بودهایــم.

پیشنهاد توسن برای کارجویان

توسن برای متقاضیان شغلی

ما در حوزه ارایه راهکارهای نرم افزاری بانکی و پرداخت فعالیم.شما می‌توانید در این وب‌سایت با زمینه های فعالیت‌های ما آشنا شوید.
ما تلاش کرده‌ایم تصویر درستی درباره‌ی ساختار سازمانی، مسیر رشد شغلی، شیوه‌ی محاسبه حقوق، چشم‌انداز توسن برای شما به تصویر بکشیم.اگر پس از بررسی ‌سایت ما به این نتیجه رسیدید که می خواهید توسنی شوید و در این سفر با ما همراه باشید، مهارت‌ها و شرح انتظارات فرصت شغلی مورد نظرتان را بخوانید و از همین‌جا رزومه خود را برای ما بفرستید.همکاران ما حداکثر تا ۳ روز کاری پس از ارسال رزومه، نتیجه‌ی بررسی اولیه را برای شما ایمیل خواهند کرد.

دستاوردهای ما در بازار بین المللی

توسن در بازارهای بین الملل

عملکــرد موفــق مــا در ارائــه خدمــات در داخــل کشــور منجــر بــه تســری آوازه توســن بــه فراتــر از مرزهــای ایــران زمیــن گشــته و در حــال حاضــر مــا در عرصه هــای بیـــن المللی نیــز راهکارهـای مشـابه بـا رعایـت اسـتانداردهای بیــن المللی ارائـه می نماییـــم.

راهکارهای توسن چیست؟

راهکارهای ما چه هستند

مـا همـواره در تـاش بودهایـم تـا راهکارهـا و خدمـات مبتنـی بــر فنــاوری اطلاعــات منحصــر بــه فــردی را در بانک هــای خصوصــی، دولتــی و موسســات مالــی و اعتبــاری، عملیاتــی و مــورد بهره بــرداری قــرار دهیــم.
فنــاوری و زیرســاخت بــهروز بــکار رفتــه در خدمــات و راهکارهــای مــا ایــن امــکان را بــه مشــتریان میدهــد کــه ضمــن بهرهمنــدی از بســتری یکپارچــه و برخــط، بــا اطمینــان از انعطافپذیــری آن نســبت بــه تغییــرات و پاســخ ســریع بــه تقاضاهــای محیــط و نــوآوری آســوده خاطــر باشــند.
همچنیــن توانســتهایم در راهکارهایمــان بــا بهرهمنــدی از دانــش بومــی در پروژههــای مهــم و راهبــردی ملــی و دولــت الکترونیــک بــه موفقیتهــای بزرگــی نائــل شــویم.

محیط کار توسن چگونه است؟

توازن کار و زندگی

در توسن، کمیّت مهم نیست، کیفیت مهم است.
کم کار کردن مهم نیست، هوشمندانه کار کردن مهم است.
ما معتقدیم کارمند شاد، انگیزه بیشتری برای هوشمندانه کارکردن دارد و به همین خاطر همواره در تلاش برای حفظ محیط شاد و سپری کردن اوقات خوش در ساعات کاریمان هستیم. اینجا کنار هم به دور از دغدغه و استرس، ساعات کاریمان را زندگی می‌کنیم و معتقدیم محیطی شاد، تفکر خلاق به همراه دارد و این همان هدف ماست.

WE DID IT

رهبری سه اصل طراحی، پیاده سازی و ایجاد راهکار برای نرم افزارهای مالی و بانکی

ما همواره در حوزه فناوری اطلاعات مالی و بانکی ایران درجایگاه برترین ها بوده ایم و موفقی تهای بزرگی را کسب نموده ایم. ما اعتقاد داریم که باید در کنار مشتریان خود به دنبال راه حل هایی باشیم که دغدغه های مهم آنها را کاهش دهد، به این معنا که ما در ادامه راه و در طول مسیر همواره خود را در کنار مشتریان خواهیم دید.

  • مقالات و والپیپیرهای
  • کافه فین تک های توسن
  • کانال‌های همه‌کاره یا بهینه
  • فراتر از بانکداری

ارائه راهکار

جایگاه ما در کنار مشتریان به منزله هدایت بوده است

طراحی

مشاوره های توسن برای ارائه طرحی درست خواهد بود

پیاده سازی

توسن با توجه به نیاز مشتریان، ساختار مناسب را پیاده سازی می کند.

توسن

پیشرو در ارایه اولین‌ها در صنعت فناوری بانکی کشور

اولین کوربنکینگ در ایران

اولین اینترنت بانک ایران

اولین سوییچ پرداخت ایران

اولین سیستم هوش تجاری ایران