رشد اقتصاد و جامعه در کنار کاهش آلودگی

نگاه ما به توسعه تک بعدی نیست. از نظر ما جامعه موفق به اقتصاد قوی و هوای سالم به یک اندازه نیاز دارد. برای همین چرخ اقتصاد را با استفاده از فناوری اطلاعات بهتر از قبل و با آلودگی کمتر به حرکت در می‌آوریم.

5E-Green-New-blue

تاثیر ما بر آموزش

همکاری مشترک با بهترین دانشگاههای کشور
برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی در جهت ارتقاء سطح دانش جامعه بانکی
توجه به روزآمدسازی مداوم و مستمر آموخته های همکاران و پرسنل
ارتقای سطح عمومی دانش و توانمندی در سطح جامعه

تاثیر ما بر اشتغال

اشتغال نیروی متخصص داخلی
کمک به توانمندسازی ایرانیان و حضور و فعالیت اقتصادی در خارج از مرزها

تاثیر ما برطبیعت

تولید راهکارهایی که به حفظ محیط زیست مدد می رساند از قبیل راهکارهای بانکداری الکترونیکی
توجه به سلامت جسمی و روانی سرمایه های انسانی
ارائه خدمات پزشکی به کارکنان

تاثیر بر اجتماع

ارایه محصولات و خدمات بانکی و مالی جهت افراد کم توان جسمی
مشارکت مدیریت و کارکنان در صندوق قرض الحسنه توسن، پروژه های خیریه و کمک به زلزله زدگان و نیازمندان از طریق خیریه توسن

تاثیر ما بر اقتصاد

همکاری مشترک با بهترین دانشگاههای کشور
برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی در جهت ارتقاء سطح دانش جامعه بانکی
توجه به روزآمدسازی مداوم و مستمر آموخته های همکاران و پرسنل
ارتقای سطح عمومی دانش و توانمندی در سطح جامعه