سامانه‌های هوش تجاری

در سيستم تجاری طراحی شده برای بانک‌ها، اطلاعات انبارهای داده سيستم‌های سپرده، تسهيلات، دفتر كل، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها، كارت و بانكداری مدرن در يک محيط واحد، به صورت پردازش شده جهت توليد گزارشات و نمودارهای تعاملی تجميع شده است. اين سامانه با هدف كاهش ريسک، افزايش بهره‌‌وری، تسهيل برنامه‌ريزی، پايش وضعيت و عملكرد بانک در سطوح مختلف و در نهايت كمک به تصميم‌گيری مديران در سطوح مختلف، طراحی شده است. امكان تعريف اهداف (برای هر شعبه)، پايش روند عمليات در مسير اهداف و اندازه‌گيری موفقيت، تحليل انحرافات و تعيين مجدد اهداف در سيستم وجود دارد.

داشبورد های هوش تجاری
ویـژگـی‌هـا
_____________________________________________________
ویـژگـی‌هـا
_____________________________
نمودارهای روندی از شاخص‌های
تعريف شده در سيستم (منابع، مصارف،
شاخص‌های سودآوری، حاشيه سود
عملياتی، نرخ موثر تسهيلات،
بهای تمام شده پول، سرانه‌های بهره‌وری،…)
گزارشات و نمودارهای نشان‌دهنده ميزان
انحراف عملكرد شعب (بانک) نسبت به پيشبينی
گزارشات و نمودارهای مقايسه‌ای
از عملكرد شعب
انواع گزارشات و نمودارهای متنوع
در حوزه‌های ذكر شده
(مالی، تسهيلات، وثايق، سپرده، ارزی، بانكداری مدرن)
بررسی روند (افزايش/كاهش) مطالبات معوق
تحليل رفتار مشتريان (تعداد مشتری فعال، تعداد مشتريان جذب شده در هر حوزه، تعداد مشتريان ازدست داده،…)
تعيين مشتريان برتر (در شعب، بانک)