خدمات سایت پشتیبان

از جمله دیگر اهداف راه اندازی دیتا سنتر توسن، ارایه خدمات سایت پشتیبان به بانکها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

این خدمات در راستای برنامه های Disaster Recovery بانکها بوده شامل خدمات زیر می باشد:

  • ارایه سرویس پشتیبان گیری داده به صورت آنلاین
  • ارایه سرویس سایت پشتیبان به صورت Active-Passive
  • ارایه سرویس سایت پشتیبان به صورت Active-Active
سامانه سبد کالا
خدمات سایت پشتیبان

از جمله دیگر اهداف راه اندازی دیتا سنتر توسن، ارایه خدمات سایت پشتیبان به بانکها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

این خدمات در راستای برنامه های Disaster Recovery بانکها بوده شامل خدمات زیر می باشد:

  • ارایه سرویس پشتیبان گیری داده به صورت آنلاین
  • ارایه سرویس سایت پشتیبان به صورت Active-Passive
  • ارایه سرویس سایت پشتیبان به صورت Active-Active