_

فارغ از کانال‌های ارتباطی، تحول تجربه

مشتری را رقم می‌زنیم

افزایش کانال‌های ارتباطی و رنگ و لعاب‌دار کردن انها نتوانسته در افزایش وفاداری مشتری نقشی مناسب داشته باشد. در بهترین حالت شاهد مهاجرت مشتری بین کانال‌ها خواهیم بود؛ بانک می‌بایست خود را تبدیل به پلت فرمی توانا برای ارائه سرویس‌های بانکی نماید. یک بانک همیشه متصل، یک شتاب‌دهنده برای تمام قابلیت‌های داخلی و خارجی خود می‌باشد. تنها در این صورت است که بانک به عنوان رکنی اساسی در جریان اقتصاد دیجیتال، ایفای نقش می‌نماید.

_

امنیت بیشتر

بانک متصل به‌واسطه استفاده از روش‌های به‌روز رمزنگاری و اعتبار‌سنجی، همواره امنیت بیشتری را برای مشتریان به ارمغان می‌آورد

_

درک بیشتر مشتری

درک درستی از مشتری و خواسته‌های او به‌واسطه ایجاد راحتی بیشتر و امکان استفاده از اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی، درامور بانکی مهیا خواهد شد

_

باقی ماندن در صحنه رقابت

بانک متصل، در صحنه‌ی رقابت باقی خواهد ماند؛ چرا که به مجموعه عظیمی از اطلاعات دسترسی خواهد داشت که می‌تواند در توسعه، تصمیم‌گیری و بهبود روش‌های خود از آنها بهره گیرد

_

همراهی در انقلاب بانکداری باز

موسسات مالی می‌توانند با این رویکرد، امکان مشاهده و مدیریت حساب‌های مشتریان خود در فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها، حسب مفهوم بانکداری باز را به عینیت برسانند

_

فارغ از کانال‌های ارتباطی تحول تجربه

مشتری را رقم میزنیم

افزایش کانالهای ارتباطی و رنگ و لعاب دار کردن انها نتوانسته در افزایش وفاداری مشتری نقشی مناسب داشته باشد ، در بهترین حالت شاهد مهاجرت مشتری بین کانالها خواهیم بود ، بانک میبایست خود را تبدیل به پلت فرمی توانا برای ارائه ی سرویس های بانکی خود نماید . یک بانک همیشه متصل یک شتابدهنده برای تمام قابلیتهای های داخلی و خارجی خود میباشد . تنها در این صورت است که بانک به عنوان رکنی اساسی در جریان اقتصاد دیجیتال ایفای نقش مینماید .

_

امنیت بیشتر

بانک متصل بواسطه ی استفاده از روش های بروز رمزنگاری و اعتبار سنجی همواره امنیت بیشتری را برای مشتریان به ارمغان می آورد

_

درک بیشتر مشتری

درک درستی از مشتری و خواسته های او بواسطه ی ایجاد راحتی بیشتر و امکان استفاده از اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی ، درامور بانکی مهیا خواهد شد

_

باقی ماندن در صحنه رقابت

بانک متصل در صحنه ی رقابت باقی خواهد ماند چرا که به مجموعه عظیمی از اطلاعات دسترسی خواهد داشت که میتواند در توسعه ، تصمیم گیری و بهبود روش‌های خود از آنها بهره گیرد

_

همراهی در انقلاب بانکداری باز

موسسات مالی میتوانند با این رویکرد امکان مشاهده و مدیریت حسابهای مشتریان خود در فینتک ها و استارتاپ‌ها ، حسب مفهوم بانکداری بازبه عینیت برسانند