نگهداری و پشتیبانی شامل رفع باگ و بهینه سازی، در قابلیت‌ها و کارایی نرم‌افزارها می باشد. نگهداری و پشتيباني سيستم نگین به شکل‌های زیر می‌باشد:

تولید محصولات جدید براساس نیاز بازار بانکی (New Product Development)
اعمال درخواست‌های بانک برای تغيير (Change) در نرم‌افزار توسن
اعمال دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی در
نرم‌افزار توسن
بهینه سازی قابلیت‌ها و کارایی (Enhancement)نرم افزار توسن
رفع خطا يا اشکال (Bug) در نرم افزار توسن

شرکت توسن کلیه خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزار را در قالب ارایه رفع مشکلات خرابی نرم‌افزار و ارسال نسخ ادواری منظم به بانکها ارایه می‌دهد