سامانه سرند ابزاری برای مدیریت هوشمندانه و برخط وفاداری مشتريان

 

سامانه سرند برای توانمندسازی موسسات پرداخت، در تعريف و مديريت هوشمند كمپين‌های بازاريابی و اجرای آن‌ها به صورت برخط، طراحی شده است.
در اين سامانه تلاش گرديده است با پردازش آنی، اثر تراكنش مشتری در لحظه وقوع به وی منتقل شود.
اين امر باعث می‌شود برخلاف سامانه‌های وفاداری سنتی كه امتيازات مشتری با تاخير محاسبه می‌گرديد، مشتری در لحظه وقوع تراكنش از نتيجه آن و امتياز خود فوراً مطلع گردد.
كمپين‌های هوشمند تبليغاتی از طريق اعمال يك سری شروط بر روی پارامترهای مربوط به كارت يا پايانه تعريف می‌شوند.
اين شروط منجر به اقداماتی در سامانه می‌شود كه می‌تواند شامل ارائه يك كد قرعه‌كشی، تخفيف، برنده‌شدن دارنده كارت يا پذيرنده و افزايش امتياز و يا هر امتياز ديگری باشد.
در نهايت اين عمل از طريق پيامك، چاپ روی رسيد و يا با فراخوان سرويسی خاص، از پورتال باشگاه مشتريان، به اطلاع مشتری رسانده می‌شود.

سامانه وفاداری آنلاین سرند Sarand Online Loyalty

ویـژگـی‌هـا

 ساخت، نگهداری و به‌روزرسانی پروفايل مشتريان/پذيرندگان
و محاسبه شاخص وفاداری به‌صورت برخط
 اطلاع رسانی برخط به مشتری از كانال‌های مختلف
 امكان تعيين پارامترهای شاخص وفاداری
پردازش و اقدام آنی در لحظه وقوع تراكنش
 تعريف كمپين‌ها و سياست‌های بازاريابی به‌صورت هوشمند و در قالب قواعد شرطی
دريافت تراكنش از سوئيچ و محاسبه آنی ميزان تخفيف