سامانه تبادل داده‌ای (ستد)

از مهمترين دغدغه‌های توليد سيستم‌های عملياتی، دسترسی ذينفعان سيستم به منابع داده‌ای است. پيچيدگی‌های موجود در نحوه ارائه داده‌ها، موجب گرديده است كه ذينفعان سيستم همواره جهت توسعه‌های بعدی، به شركت‌های توليد كننده وابسته باشند. امكان دسترسی به پايگاه داده سيستم‌های عملياتی، بدليل حجم بالای داده‌ها و وجود پيچيدگی‌های مدل پايگاه داده، راه حلی است كه سردرگمی‌های بسياری را برای ذينفعان سيستم بهمراه دارد و از طرفی ريسك افشای كسب و كار را برای توليد كنندگان سيستم بوجود می‌آورد. سامانه ستد، با رويكرد ايجاد مفهوم داده باز، داده‌ها را با معماری در قالب سرويس (DAAS: Data as a Service) در اختيار قرار می‌دهد. راه حل‌هایی كه DASS ارائه می‌كند با استفاده از ارتباط بين پايگاه‌های داده، انبارهای داده و ساير سيستم‌ها و ساخت يك ديتا مدل منطقی، اين امكان را می‌دهد كه داده‌ها در محيط‌های مختلف، بدون توجه به ابزاری كه برای تجزيه وتحليل استفاده می‌كنند، به‌كار گرفته شوند.

داده به مثابه سرویس (ستد)
ويـژگـی‌هـا
______________________________________________________________
ويـژگـی‌هـا
____________________________________
ايجاد مرجع داده‌ای و رفع مشكل مغايرت‌های اطلاعاتی
در اختيار داشتن تمامی داده‌‎ها با تضمين صحت، كيفيت و سرعت
ارائه زيرساخت مستقل از پلتفرم‌های توسعه و مخفی نمودن پيچيدگی‌های فنی توسعه سامانه‌ها
متنوع كردن گزينه‌ها در انتخاب پيمانكار برای توسعه سامانه‌های جديد
توانمند كردن در توسعه سامانه‌های جديد
• استفاده از الگوریتم¬های نهان¬سازی AES128/192/256 و TDES 2key/3key با درجه امنیت بالا
مخفی سازی معماری مراجع داده‌ای و توجه به حقوق نشر داده‌ای
امكان رصد و گزارش‌گيری از تعداد و حجم سرويس‌های درخواست شده توسط كاربران مختلف
• استفاده ازHSM (Hardware Security Module) و SSM ((Software Security Module جهت اعتبار سنجي رمز و تراكنش های كارت هاي مغناطيسي و هوشمند SSM ((Software Security Module
استاندارد سازی مرجع ارائه اطلاعات جهت جلوگيری از تنافض‌های موجود در منابع مختلف داده‌ای
امكان ايجاد سرويس‌های جديد با سهولت و سرعت بالا از روی سرويس‌های موجود
مستقل شدن از سامانه‌های عملياتی برای دسترسی به داده‌ها