سامانه مانيتورينگ هوشمند برخط تراكنش‌های كارت (تيام كارت)

 

سامانه «تيام كارت» با هدف «پايش برخط تراكنش‌های كارتی و كنترل جريان آن‌ها» توليد شده است تا بانك‌ها و موسسات مالی بتوانند در هر لحظه از وضعيت تراكنش‌ها و كارت‌های خود مطلع باشند و بتوانند در صورت امكان جلوی جريان خاصی از تراكنش‌ها را بگيرند و يا آن را اصلاح نمايند. ويژگی اصلی اين سامانه ارائه آمار لحظه‌ای از وضعيت تراكنش‌ها، اطلاع رسانی فوری در صورت رخداد اتفاق‌های خاص و كنترل جريان تراكنش‌ها ضمن حفظ كاركرد اصلی سوئيچ است. تيام كارت از سه زير‌سيستم پايش لحظه‌ای، هشداردهی و قواعد شرطی تشكيل شده است. زيرسيستم پايش لحظه‌ای در قالب نمودارهای لحظه‌ای، ديد جامعی از آنچه در سوئيچ كارت در جريان است ارائه می‌كند. همچنين آمار ارائه شده با شاخص‌های تعريف شده در سامانه مقايسه شده و در صورت انحراف از رفتار نرمالی كه با استفاده از داده كاوی و براساس سوابق تراكنش‌ها استخراج شده، هشدار لازم داده می‌شود.

تیام

ويـژگـی‌هـا

 تعريف شرايط مخاطره در سامانه برای اطلاع‌رسانی
فوری در صورت رخداد
استخراج بازه نرمال شاخص‌ها با استفاده از
داده كاوی بر مبنای سابقه تراكنش‌ها
 گزارش لحظه‌ای انحراف شاخص‌ها از
مقادير نرمال
• قابلیت پردازش حجم بالای تراکنش‌های پرداخت
 ارائه داشبوردهای لحظه‌ای از جريان تراكنش‌ها
در سوئيچ از ابعاد مختلف
كنترل رفتار اخير كارت يا پايانه (مجموع مبالغ، تعداد تراكنشها و…)
 اعمال سياست‌های كنترلی بر روی تراكنش به كمك تعريف قواعد شرطی
ريشه‌يابی شرايط غيرعادی به كمك تحليل ابعادی به‌صورت لحظه‌ای

سامانه مانيتورينگ هوشمند برخط تراكنش‌های مالی (تيام مالی)

سامانه (تيام مالی) با هدف پايش برخط اسناد مالی و كنترل آن‌ها توليد شده كه امكان اطلاع لحظه‌ای از جريان اسناد و سرفصل‌های مالی را برای بانك‌ها و موسسات مالی فراهم می‌كند. همچنين بانك درصورت نياز می‌تواند از صدور اسناد خاصی كه با سياست‌های سازمان مغايرت دارد جلوگيری كند. اين سامانه با ارائه آمار لحظه‌ای از وضعيت گردش مالی سرفصل‌ها و شعب، اطلاع رسانی فوری در صورت صدورسندی خاص و كنترل جريان اسنادی با شرايط از پيش تعيين شده، ضمن حفظ كارايی سامانه بانكداری متمركز، بانك‌ها را در نظارت لحظه‌ای بر گردش مالی بانك و تصميم‌گيری فوری، ياری می‌رساند. نمودارهای لحظه‌ای، مقايسه گردش مالی سرفصل‌ها با شاخص‌های تعريف شده و امكان ريشه‌يابی رخدادها، از امكانات زيرسيستم پايش لحظه‌ای است. آمار لحظه‌ای در قالب داشبوردهای متنوع، ديدی جامع از گردش مالی سرفصل‌ها و شعب در اختيار بانك قرار می‌دهد.

ويـژگـی‌هـا

 تعريف شرايط مخاطره در سامانه برای اطلاع رسانی فوری در صورت صدور سندی با شرايط خاص
 استخراج بازه نرمال شاخص‌ها با استفاده از داده كاوی بر مبنای سابقه اسناد صادر شده بر روی سرفصل‌ها
گزارش لحظه‌ای انحراف شاخص‌های مالی از مقادير نرمال
ارائه داشبوردهای لحظه‌ای از گردش مالی سرفصل‌ها و شعب از ابعاد مختلف (شعبه، ارز و…)
كنترل گردش سند بر روی سرفصل يا شعبه
اعمال سياست‌های كنترلی بر روی اسناد به كمك تعريف قواعد شرطی
ريشه‌يابی شرايط غيرعادی به كمك تحليل ابعادی به صورت لحظه‌ای