مهاجرت داده

_

در صورتیکه بانک قبلا از سیستم نرم افزاری دیگری استفاده میکرده است باید به نحوی اطلاعات کسب و کار بانک از سیستم قبلی به سیستم توسن انتقال پیدا کند. این فرایند یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین عملیات در استقرار یک سیستم بانکی محسوب می شود. در این فرایند انبوهی از اطلاعات تکراری، اطلاعات ناقص و مغایرتها باعث پیچیدگی آن می شود.

 روش محصول به محصول

_

روش محصول به محصول در این روش یکی از محصولات توسن مثل تسهیلات در همه شعب بانک و به تدریج اجرا می شود و اطلاعات آن حوزه خاص کانورت می شود.

استراتژی های متنوع

_

روش شعبه به شعبه : در این روش پس از استقرار نرم افزار توسن در مرکز داده بانک، اطلاعات هر شعبه به صورت مجزا از سیستم قبلی استخراج شده، در سیستم نگین وارد شده و پس از رفع مغایرتها و رسیدن به تراز مالی مورد نظر بانک فرایند تکمیل می شود.

روش بیگ بنگدر این روش  همه اطلاعات سیستم قبلی در یک بازه زمانی مشخص پس از رفع نقایص و پاکسازی اطلاعات به سیستم توسن وارد می شود. دو سیستم تا زمان مشخصی به صورت موازی با هم کار می کنند تا بانک از صحت عملکرد سیستم اطمینان حاصل نماید و در یک روز مشخص استفاده از سیستم جدید آغاز می شود. از مزایای آن می توان به سرعت انتقال اطلاعات اشاره کرد، اما این روش بسیار پر ریسک است. شرکت توسن سابقه اجرای روش بیگ بنگ را در بانک پارسیان دارد.