سامانه مبارزه با پولشوئی

در ميان انواع روش‌ها و ابزارهايی كه جهت پولشويی استفاده می‌شود، استفاده از محصولات و خدمات بانكی بسيار معمول می‌باشد. از طرفی با توسعه اقتصاد جهانی و رشد استفاده از اينترنت و كسب وكارهای الكترونيک (e-Business) و مخصوصاً بانكداری الكترونيک (e-Banking) پيشبينی می‌شود كه پولشويی رواج بيشتری يابد و تشخيص آن مشكل‌تر شود كه درنتيجه زيان‌های بيشتری بر سلامت و رشد اقتصادی وارد خواهد آورد. ازاين‌رو تمهيدات لازم جهت مبارزه با پولشويی در راستای ثبات مالی يک كشور و همچنين امنيت جهانی از اهميت بالايی برخوردار است. در اين راستا استفاده از سامانه مناسب جهت شناسايی افراد و يا شبكه‌های پولشو ضروری می‌باشد سامانه مبارزه با پولشويی بر اساس داده‌كاوی، پاسخگوی تمام نيازهای بانک‌ها در راستای مبارزه با پولشويی است.

ويـژگـی‌هـا
__________________________________________
امكان توليد گزارشات عمليات مشكوک
به پولشويی بر مبنای آخرين قواعد
مطروحه در بخشنامه‌های بانک مركزی
 امكان مانيتورينگ و پايش افراد
تحت مراقبت موضوع دستورالعمل
مراقبت از افراد مظنون
 امكان مصورسازی داده‌های انبار داده
با رويكرد مبارزه با پولشويی
(تهيه گراف ارتباطات مشتری)
 امكان گزارش‌گيری از قواعد مطروحه
در دستورالعمل بانك مركزی
(مطابق تغييرات آخرين نسخ)
قابليت نگهداری جزييات عمليات
انجام شده در سطح تراكنش
 نگهداری اطلاعات تاريخچه‌ای سپرده‌ها و مشتريان
و قابليت دسترسی در بازه‌های زمانی مختلف
فراهم كردن بستر دادهای برای داده‌كاوی
داده‌ها و جستجوی هوشمند سناريوهای پولشويی
مديريت پرونده‌های مشكوک
نمايش اطلاعات جامع مشتری با
استفاده از شاخص‌های KYC
دسترسی سريع و جامع به كليه
تراكنش‌های مشتری
تهيه گزارش‌های موردنياز بانک مركزی
و واحد اطلاعات مالی با مطابقت كامل
با آخرين نسخ بخشنامه‌های صادره