سیستم بیمه یار

بازار رقابتی و افزایش میزان پیچیدگی کسب‌وکارها در صنعت خدمات مالی و بانکی، نیاز به تغییر رویکرد در این صنعت را ایجاد نموده است. بر این اساس، الزام به نوآوری، کاهش هزینه‌ها، تلاش برای افزایش سودآوری و تغییر در الگوهای کسب‌وکار باعث تغییر رویکرد و ایجاد تفکـر ارائه خدمات مالی به صورت یکپارچه شده است که آن را از مفاهیم نوین در بازاریابی خـدمات مالی و بانکی قرارداده است. با توجه به فضای رقابتی در خدمات مالی و پدید آمدن تفکر ارائـه کلیـه خـدمات مالی به صورت یکپارچه و متمرکز بانک، بیمه مساله‌ای می‌باشد که بیش از پیش مورد توجه هر دو صنعت بیمه و بانکداری واقع شده است. از این رو وجود محصولی در مجموعه محصولات سیستم بانکی که روند ارتباط کسب‌وکار بانک و بیمه را توسعه و تسهیل نماید، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. شرکت توسن با شناسایی نیاز رو به رشد بانک‌ها در خصوص خدمات
بانکداری شرکتی، محصول بیمه‌یار را تولید نموده است. طراحی سیستم بیمه‌یار با هدف ارائه خدمات بانکی برخط به شرکت‌های بیمه و همچنین ارائه خدمات برخط بیمه در فرآیندهای بانکی انجام پذیرفته است.

بیمه