سامانه رمزساز پنـام

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت در ﺗﺮاﮐﻨﺶ‌ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در‌ﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﺳﻮء‌اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرت در دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ نظیر فیشینگ و… بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کلیه موسسات و بانک‌ها را ملزم به استفاده از رمز پویا در تراکنش‌های اینترنتی نموده است.

در این راستا شرکت توسن، اقدام به سازگاری زیر ساخت‌های موجود، جهت اتصال به سامانه هریم نمود و در مدت زمان تعیین شده، هر دو فاز صادر کنندگی و پذیرندگی را در بانک‌های تحت قرارداد خود راه‌اندازی نمود و همچنین، برنامک رمز ساز پنام را در اختیار برخی از بانک‌ها قرارداده است تا مشتریان بانکی به دو طریق مراجعه حضوری یا غیر حضوری (از طریق اینترنت بانک) امکان فعال‌سازی برنامک را داشته و پس از آن می‌توانند به سادگی اقدام به دریافت رمز پویای دوم کارت نموده و از آن در تراکنش‌ها استفاده نمایند.

سامانه رمز ساز پنام

حال برای بانک‌های طرف قرارداد توسن که از برنامک رمز‌ساز پنام استفاده نمی‌نمایند، امکانی فراهم گرديده است تا این بانک‌ها و به روایتی شرکت‌های مرتبط با آن‌ها امکان طراحی اپلیکشن مجزا و مطابق با نیاز‌های خود را نیز داشته باشند.

از آنجا که شرکت توسن همواره رویکرد Open banking را مد نظر قرارداده است لذا، امکانی مهیا نموده است تا بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های مرتبط در زمینه تولید اپلیکشن‌های بانکی بتوانند در صورت تمایل، با اتصال از طریق درگاه POAP امکان استفاده از زیر ساخت موجود و طراحی شده را داشته و بتوانند اپلیکشن دلخواه خود را جهت تولید رمز یکبار مصرف، استفاده نمایند.

سامانه رمز سازPOAP