شناسایی، تجزیه و تحلیل نقاط نا معلوم

 

فرآیندهای اصلی بسیاری از بنگاه‌های مالی مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر محور کنترل ریسک استوار است. این مفهوم در بانک‌ها و مؤسسات مالی به قدری مهم و متنوع است که در بسیاری از موارد باعث دخالت‌های مستقیم قانونی از سوی قانون‌گذاران برای کنترل این‌گونه موسسات می‌شود.

مديريت ريسک فرآيندی است که مديران بانک به شناسايی، اندازه‌گيری، تصميم‌گيری و نظارت بر انواع ريسک‌ها مي‌پردازند. سیستم جامع مدیریت ریسک بانکی به نحوی طراحی گردیده است که با توجه به نیازمندی‌های بانک به تحلیل ریسک‌های مختلف، قابل شخصی‌سازی باشد. طراحی این سیستم بر مبنای معماری سرویس‌گرا و با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز در زمینه طراحی و توسعه نرم‌افزار صورت گرفته است تا تضمین مناسبی برای فعالیت بهینه، طولانی مدت و قابل اطمینان در سیستم‌های بانکی باشد. بر همین اساس سیستم جامع از ماژول‌های زیر تشکیل می‌گردد:

تحلیلگر ریسک
ریسک عملیاتی: محاسبه ریسک عملیاتی و کلیه تنظیمات و
ویژگی‌های آن در این ماژول صورت می‌گیرد
ریسک اعتباری: محاسبه ریسک اعتباری و کلیه تنظیمات و
ویژگی‌های آن در این ماژول صورت می‌گیرد
ویژگی‌های آن در این ماژول صورت می‌گیرد